X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
این وبلاگ سعی در آموزش در مورد ورزش تیراندازی و شکار و ارائه توضیحاتی در مورد آنها داریم .
یکشنبه 29 دی‌ماه سال 1387
آئین نامه ورود اسلحه شکاری همراه با مسافر یا جهانگرد

آئین نامه ورود اسلحه شکاری همراه با مسافر یا جهانگرد  

ماده 1: منظور از تفنگهای شکاری در این آئین نامه هرگونه سلاح گرم و سرد می باشد که عرفأ و عادتأ برای شکار حیوانات وحشی مورد استفاده قرار میگیرد و شامل سلاحهای زیر می باشد :
   الف : انواع تفنگهای شکاری گلوله زنی
   ب : انواع تفنگهای ساچمه زنی
   ج : تفنگهای مخصوص بیهوش کردن حیوانات
   د: تفنگهای مخصوص شکار حیوانات آبزی

  • تبصره 1- کالیبر تفنگهای شکاری گلوله زنی نباید از 6 میلی متر یا 240 انگلیسی کمتر باشد.
  • تبصره 2– ورود تفنگهای گلوله زنی خودکار و نیمه خودکار و انواع تفنگهای خفیف برای شکار ممنوع می باشد.

ماده 2: مسافرین شکارچی می توانند بهمراه تفنگ شکاری خود ،‌دوربین مخصوص تفنگ که بر روی بدنه تفنگهای گلوله زنی می شود و همچنین جلد تفنگهای شکاری را که از ملحقات و ملزومات تفنگهای مربوط محسوب می شود همراه داشته باشند.

ماده 3: مشخصات کامل مسافران یا جهانگردان و نیز مشخصات کامل اسلحه های شکاری (تفنگ) آنان باید حداقل یک ماه قبل از ورود مسافر به کشور به معاونت اسلحه و مهمات (ساحافجا)‌اعلام شود (توسط مسافر یا دفتر خدمات مسافرتی فرستنده جهانگرد)، پس از تأیید صلاحیت و صدور مجوز یک نسخه از مجوز صادره جهت حمل سلاح شکاری به متقاضی یا دفتر خدمات مسافرتی مربوطه ارسال خواهد شد.

  • تبصره : یک نسخه از مجوز صادره نیز به گمرک مرز ورودی جهانگرد ارسال تا تسهیلات لازم جهت ترخیص فوری سلاح شکاری و ملحقات و ملزومات آن بعمل آید.

ماده 4: هر مسافر یا جهانگرد دارای مجوز ورود اسلحه شکاری به کشور می تواند حداکثر سه قبضه اسلحه تفنگ شکاری ( از نوع ساچمه زنی – گلوله زنی و خفیف ) با شرایط احراز مالکیت به کشور وارد و در زمان خروج عینأ با خود از کشور خارج نماید.

ماده 5: هر مسافر یا جهانگرد پس از اخذ مجوز لازم برای ورود اسلحه تفنگ شکاری می تواند همراه آن مهمات به شرح ذیل را وارد نماید.
   الف : گلوله زنی         50 تیر متناسب با کالیبر تفنگ مربوطه
   ب : ساچمه زنی        100 تیر
   ج : خفیف                 100 تیر

  • تبصره : پیکان و یا تیر انواع کمانهای شکاری از شمول محدودیت مذکور در این ماده مستثنی بوده و به تعداد لازم و متعارف قابل ترخیص می باشد.

ماده 6: حداکثر زمان مجاز برای حمل اسلحه های شکاری همراه اتباع خارجی در داخل کشور دو ماه می باشد.

ماده 7: وارد کردن تفنگهای مخصوص بیهوش کردن حیوانات و تفنگهای مخصوص شکار حیوانات آبزی از شمول مقررات ماده 3 این آئین نامه خارج و نیاز به کسب مجوز جداگانه از سازمان حفاظت محیط زیست دارد.

  • تبصره 1 – فشنگ مخصوص حاوی داروی بیهوش کردن حیوانات به همراه تفنگ مربوط طبق ماده 7 این آئین نامه نیاز به مجوز جداگانه دارد.
  • تبصره 2 – مشخصات کامل مسافر یا جهانگرد و نیز مشخصات کامل تفنگهای مخصوص بیهوش کردن حیوانات و فشنگهای مربوطه باید حداقل یکماه قبل از ورود مسافر به کشور به سازمان محیط زیست توسط مسافر یا دفتر خدمات مسافرتی فرستنده جهانگرد اعلام شود.
    پس از صدور مجوز ،‌یک نسخه از مجوز صادره جهت حمل سلاح به متقاضی یا دفتر خدمات مسافرتی مربوطه و یک نسخه نیز به گمرک مرز ورودی جهانگرد ارسال تا تسهیلات لازم جهت ترخیص فوری سلاح و ملحقات و ملزومات آن بعمل آید.

ماده 8: مشخصات کامل اسلحه شکاری و تعداد مهمات همراه مسافر و یا جهانگرد و نوع آن در موقع ورود در گذرنامه قید می شود و مسافر یا جهانگرد بهنگام خروج ملزم است عینأ همان اسلحه را همراه خود از کشور خارج نماید در غیراینصورت مشمول قوانین و مقررات اسلحه قاچاق خواهد بود.

ماده 9: سازمان حفاظت محیط زیست براساس مجوز ماده 3 و ماده 7 و نیز آئین نامه اجرائی قانون شکار و صید حداکثر ظرف 24 ساعت پروانه شکار مورد درخواست جهانگرد را با توجه به مقررات جاری آن سازمان صادر خواهد نمود.

ماده 10: در موارد موردنیاز ، ورود سگ شکاری با رعایت مقررات مربوط به ورود حیوانات زنده مشروط به تعهد خروج آن همراه مسافر و یا جهانگرد ذیربط بلامانع است.

ماده 11: خروج تندیس آرائی های شکاری (تاکسیدرمی) مشروط به اینکه از انواع برجسته (رکوردهای بالا ) نباشد ، بلامانع است.

ماده 12: رعایت مفاد آئین نامه اجرائی قانون شکار و صید (تصویر پیوست)‌ برای مسافران یا جهانگردان که با اخذ مجوزهای لازم در داخل کشور اقدام به صید یا شکار می نمایند ، الزامی می باشد